Evangélikus választás – Szar­ka Ist­ván és Molnár István is folytatja, Sze­me­rei János püspök iktatta be őket újra a tisztségükbe

Új­ra­vá­lasz­tot­ta ve­ze­tő­it a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye. A ne­gye­dik cik­lu­sát kezdő Szar­ka Ist­ván es­pe­rest és a har­ma­dik cik­lu­sát vál­la­ló Mol­nár Ist­ván egy­ház­me­gyei fel­ügye­lőt Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke ik­tat­ta be tiszt­sé­gé­be a ba­kony­cser­nyei temp­lom­ban május 24-én tar­tott is­ten­tisz­te­le­ten – számolt be róla az evangelikus.hu oldal kedden.

Mint írták, a li­tur­gi­á­ban az egy­ház­me­gye leg­idő­sebb és leg­fi­a­ta­labb pász­to­ra, Ben­c­ze And­rás püs­pök­he­lyet­tes és Czető Bá­lint szé­kes­fe­hér­vá­ri be­osz­tott lel­kész mű­kö­dött közre.

Az egy­ház leg­na­gyobb kin­cse a sze­re­tet, amit Jézus ho­zott el igazi tel­jes­sé­gé­ben a vi­lág­ba

– hang­sú­lyoz­ta Jn 13,34–35 alap­ján tar­tott pré­di­ká­ci­ó­já­ban a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke.

Sze­me­rei János püs­pö­k ik­tat­ta be tiszt­sé­gé­be a ba­kony­cser­nyei temp­lom­ban Szar­ka Ist­ván (képünkön jobbra) es­pe­rest, aki immár a negyedik ciklusát kezdi meg. Fotó: Evangélikus.hu/Adámi Mária

Majd az el­nök­sé­gi tagok ke­reszt­ne­vé­hez kap­cso­ló­dó­an Ist­ván vér­ta­nú­ra utalt, aki az el­len­sé­ge­i­ért imád­ko­zott.

Ez a leg­ma­ga­sabb fokú sze­re­tet, ez nem fakad em­ber­ből, ez Is­ten­től jön: erről kell ta­nús­kod­nunk

– fo­gal­ma­zott Sze­me­rei János.

Mol­nár Ist­ván (középen) egy­ház­me­gyei fel­ügye­lőt is újraválasztották, a harmadik ciklusát kezdi meg. Fotó: Evangélikus.hu/Adámi Mária

Mi­u­tán Szar­ka Ist­ván és Mol­nár Ist­ván meg­is­mé­tel­ték es­kü­jü­ket, a je­len­lé­vő lel­ké­szek igé­vel kér­tek ál­dást éle­tük­re és szol­gá­la­tuk­ra. Az ün­nep­sé­get rövid szü­net után egy­ház­me­gyei köz­gyű­lés kö­vet­te, ahol sor ke­rült a me­gyei tiszt­ség­vi­se­lők meg­vá­lasz­tá­sá­ra és be­ik­ta­tá­sá­ra – közölték.

Címlapkép: Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke ik­tat­ta be tiszt­sé­gé­be a ba­kony­cser­nyei temp­lom­ban Szar­ka Ist­ván es­pe­rest és Mol­nár Ist­ván egy­ház­me­gyei fel­ügye­lőt. Fotó: Evangélikus.hu/Adámi Mária

Iratkozzon fel hírlevelünkre