Bese Gergő atya: Napfelkelte a Krizavec hegyén – medugorjei beszámolók 3. rész

Augusztus 3-án kis csoportommal éjjel 3 órakor a Krizevac hegyére indultunk, hogy 14 állomáson keresztül elmélkedjünk Jézus kínszenvedéséről és a napfelkeltét már a monumentális kereszt tövében láthassuk meg. A legfiatalabbak persze nehezen tudtak felébredni, de az atya pressziónak köszönhetően végig járták velünk az utat. A fárasztó, de lelkileg felemlő program után 9 órakor a reggeli imádsággal folytatódott a fesztivál hivatalos programja.

A katekézist Massimo Fusarelli OFM generális miniszter tartotta. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok – Jézus szavain elmélkedve vitt közelebb bennünket a kereszthordozásunkoz. Ezen az úton pedig nem vagyunk egyedül, úgy, ahogyan a választott nép Egyiptomban sem volt gondviselő nélkül.

A generális után Antonio Di Tommaso, 22 éves, szicíliai fiatalember szólt a jelenlévőkhöz. Története egy családról szólt. Nagy fájdalomban élt, de meggyógyult Isten segítségével. Egy evangélikus családban élt. Az evangélikus vallás nagy tradíciónak örvend a családban. Szülei 13 és 14 évesen házasodtak, nagyon megsebzett emberként. Édesapja függő beteg volt. Kokain, alkohol és szerencsejáték, mély fájdalmat okozva édesanyjának. De a szerelem olyan erős volt, hogy leküzdötték ezeket a nehézségeket. 20 évesek voltak, amikor Tommaso megszületett. Az édesapa miatt nagyon sebzett gyermekkora volt.

Gyermekként emlékszik arra, mennyire várták az osztálytársak a vasárnapot, hogy együtt legyen a család, de ő pedig rettegett tőle, mert az otthon lévő édesapa félelemben tartotta a családot és erőszakoskodott a gyerekekkel, feleségével egyaránt. A szerek teljesen elvették az eszét. De itt már megtörtént az első csoda, amikor az édesapa tiszta pillanatában volt, a világ legjobb édesapájává vált. Sajnos a szép pillanatok rövid ideig tartottak. Evangélikus családban élt, de egy kedves nagynéni a jelenések 30. évfordulóján elhozta Medugorjéba Tommasot. Amikor a téren megpillantotta Mária szobrát, egy hangot hallott: Ő a te édesanyád! Azóta ő az égi édesanyja. 11 éves volt ekkor, Medugorje így lett számára a béke, a biztonság helye.

2012-ben, amikor másodszor járt a szent helyen, elhatározta, hogy megkeresztelkedik. Otthon a szülők, különösen az édesapa tiltakozott a leghatározottabban. Titokban kellett imádkozni, szentmisére pedig amikor elment a barátokra hivatkozva tudott elszökni otthonról. 2013-ban álma megvalósult, megkeresztelkedett, elősáldozó lett és bérmálkozott. 2016 szilveszterén nagy csoda történt a családban.

Édesapja lefeküdt és másnap teljesen kicserélődve ébredt fel. Minden drogot kidobott a házból, újra járt az evangélikus közösségbe. Viszont a vallás gyakorlását ismét megtiltotta fiának. Nyakában hordott rózsafüzért kiszakította a nyakából, a szobrokat, kegytárgyakat kidobta. Ez a helyzet csak néhány hónapig tartott, mert az Isten szeretete megérintette édesapját. 2018-ban újra vissza tért Medugorjéba és a Krizevacon imádkozva a 8. állomásnál a függőbetegekért imádkoztak és átadta az Úrnak édesapja gyógyulását. Ivan látnok jelenésekor Máriától egy üzenetet kapott, ami megváltoztatta életét.

Gyermekeim bocsátsatok meg, ahogy nektek is megbocsátanak. Megértette, hogy meg kell bocsátania édesapjának. Másnap haza utazott és a repülőtéren várakozó édesapát átölelte, mint még soha. 18. születésnapjára írt levelében bocsánatot kért az elkövetett bűnökért, amit addig elkövetett ellene. Ma a családja olyan hely, ahol Isten szeretetét lélegzik ki és szívják be. A csodák folytatódtak, 2021-ben is. Édesapját is elhívta Medugorjéba tanúságot tenni, amire ő igent mondott. Persze a fia vissza kérdezett: Miért akarsz tanúságot tenni egy Mária kegyhelyen. Isten a te atyád és az én atyám, a közös nyelv pedig a szeretet. Sajnos nem valósult meg a tanúságtétel betegség miatt, ölelésüket viszont elküldték. Ma az édesapja, az ő hőse. Megmutatta neki, hogy Isten a pusztát egy éjszaka alatt kivirágoztatta. Istennél semmi sem lehetetlen.

A 18 órai rózsafüzérek elimádkozása után 19 órakor szentmisével ünnepeltünk tovább. A szentbeszédet Jozo Grbes ferences tartományfőnök mondta. Az evangéliuma következő volt: Onnét továbbmenve, Jézus Tírusz és Szidón vidékére vonult vissza. Ott a környékről közeledett egy kánaáni asszony és hangosan kérte: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávidnak fia! A lányomat kegyetlenül gyötri az ördög.” De ő szóra sem méltatta. Erre odamentek hozzá tanítványai és kérték: „Teljesítsd kérését, hisz kiabál utánunk.” Ezt felelte: „Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.” Ám az asszony odajött, és e szavakkal borult le előtte: „Uram, segíts rajtam!” De visszautasította: „Nem helyes elvenni a gyerekektől a kenyeret, s odadobni a kiskutyáknak.” Az asszony ellentmondott: „Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a maradékból, amely lekerül uruk asztaláról.” Erre így szólt Jézus: „Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod szerint.” Még abban az órában meggyógyult a leánya. Mt 15, 21 – 28 Asszony, nagy a te hited! – Jézus felelete a párbeszéd kulcsmondata. Egyedülálló jelenet.

Egy nő és az ő hite áll a középpontban, mely megindítja Jézust. Nem marad közömbös a kérés iránt, persze ehhez kell az asszony kitartása, nem tud elállni a Jézussal való találkozástól. Tudta, Jézus segít neki. Ismerjük az Evangéliumokból, hogy Jézus győz a vitákban, a farizeusok és írástudók kötekedéseiben, de ebben az esetben a kánaáni asszony nyer, legyőzi Jézust. Engedi, hogy kritizálja Jézust. Máté evangélista használja a kánaáni szót, az ellenséges néphez tartozik. Aki nem tartozik hozzám, az idegen, ha pedig több hittel rendelkezik, attól én kapok, tanulok, a hit emberévé válok általa. Az asszony tudja ki Jézus és azt akarta, hogy gyógyítsa meg a lányát. Kérése közben kétségbe esett, nem zsidó, de a zsidóság hangján szólítja meg Jézust: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Izrael elveszett fiaihoz szól a küldetése a Megváltónak, de az asszony nem adja fel! Nem vallott meg hitet, nem született újjá, csupán igazat mondott.

Amikor kimondjuk az igazságot, akkor az igazság vezeti az életünket és Istenhez vezet bennünket. A Szentírásban a két kenyérszaporítási történet között olvasunk a kánaáni asszonyról. Ő és gyermeke többet érdemel a morzsánál, Jézus tovább folytatja az éhezők táplálását. Jézust meg tudta változtatni ez a cselekedet, akkor bennünket is meg tud változtatni. Órákig tudnánk sorolni azokat a társadalmi betegségeket, melyek számkivetetté tették az embereket. Az asszony azonban bíztat bennünket: keressük tovább az Urat, még ha nem is támogat, ha távol van. Így lesz a kánaáni asszony hőssé. Nem tudjuk a nevét, ezért ő bármelyikünk lehet. Szerepét felvehetjük, mi is kimondjuk: Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam! Feladatul kapjuk, hogy a hit emberévé váljunk a hitetlenség idején. Akarunk azzá válni? A körülöttünk lévő izmusok, mozgalmak beszippantanak vagy más útra lépek? Nekünk is sokat jelent másnak a hite, megérinti a mi szívünket is.

Ha magamba nézek, feltehetem a kérdést: Megérint valakit az én hitem, szeretetem? Azért vagytok itt fiatalok, mert keresitek ennek az asszonynak a példáját és Krisztust. Máriával akarunk találkozni, aki Krisztushoz vezet. Meg vagytok hívva, hogy mások legyetek, mint a világ. Legyetek kritikusok azokkal szemben, akiknek hatalmuk van, pozícióik vannak, hogy együtt haladjunk az igazság felé. Ma hasonlóan az első századokhoz, bátor kereszténynek kell lenni! Szent II. János Pál pápa a Fides et Ratio enciklikában úgy fogalmaz, hogy a hívők soha nem adják meg magukat.

Sok ideológia van a világban, viszont egyik sem menti meg az életedet! A hit és a család ereje menti meg az életedet! Ha ezeket elveszítjük, mi marad nekünk? Tiszta legyen a szemünk, hogy jól lássunk. Ti vagytok az Egyház! Ne féljetek részt venni benne, vezetővé válni, kijavítani, ami nem jó. Prófétává válni, úgy, ahogyan az Ószövetségben olvassuk. A kiválasztottak, nem tudják, hogy küldöttek, zavartak, ügyetlenek, érzékenyek az eletettek iránt, szinte mindig a könnyek határán élnek. Viszont valami erős lakik bennük, akinek nem tudnak ellen állni! Ki kell mondani azokat a szavakat, amiket a szívükben hordoznak. Váljatok tehát prófétává, ne olyan keményfejűvé, aki csak a maga feje után megy, mert akkor egyedül marad. Gyakran a lelkünkben van egy szó, amit ismételek, és ami összetöri ezt a világot: az önzés! Minden időben jelen volt, az ego következménye. Az önző emberek családokat, nemzeteket rombolnak le. De lehet másként is, a szeretet törvényével! Imádkozzunk a Szentlélekhez, hogy megkapjuk a bölcsességet, mert ahol Ő jelen van, ott nincs félelem, ott nem vagy felesleges!

A fiataloknak végezetül azt üzenete Jozo atya, hogy tanukká váljanak. 70 országból érkezett fiatalok otthon, a barátaik között ne hallgassanak. 70 országot tegyenek Medugorjévá, és hitük dinamikus valóság legyen. Nem szabad újra olyanná válni, mint az otthoniak. Előre Krisztus nevében, Mária ereje által.
A szentmisét követően a találkozó egyik legmegindítóbb liturgiája következett, imádság a fénnyel. Vagyis a kereszt előtt elmélkedés és a húsvéti gyertya lángjáról pedig tovább adtuk a világosságot a teljes sötétségbe borult téren. Fantasztikus volt megtapasztalni mekkora ereje van a világosságnak, persze csak akkor, ha megőrizzük és tovább adjuk azt.

A kép forrása: Facebook.com/Medjugorje-Youth-festival